Windows 系统安装 SiPESC 平台指南

SiPESC 平台支持 32 位和 64 位 Windows 系统,使用 SiPESC 软件包管理器选择安装 32 、64 位系统或同时安装(可通过软件包管理器动态切换)。软件包管理器下载地址为: